HYUNDAI WELDING

khã năng quản lý bền vững

Nhân viên phải báo cáo theo Bộ Quy tắc Đạo đức và Hướng dẫn Thực hành Quản lý Đạo đức, nhưng nếu không được quy định trong văn bản hoặc nếu có khả năng xảy ra các lập luận mâu thuẫn để giải thích, hãy hỏi Văn phòng Quản lý Đạo đức và thực hiện theo cách giải thích. Công ty vận hành một hệ thống báo cáo và báo cáo nội bộ thông qua nhiều kênh khác nhau để quản lý đạo đức có thể được thực hành một cách trung thực và điều này dựa trên một báo cáo nặc danh.

top