HYUNDAI WELDING

khã năng quản lý bền vững

Nhân viên phải báo cáo theo Quy tắc Đạo đức Quản lý và Hướng dẫn Thực hành Quản lý Đạo đức, nhưng nếu không được quy định trong văn bản chính hoặc nếu có khả năng xảy ra tranh luận mâu thuẫn để giải thích, hãy hỏi Văn phòng Quản lý Đạo đức và thực hiện theo cách giải thích. Công ty vận hành một hệ thống báo cáo và báo cáo nội bộ thông qua nhiều kênh khác nhau để quản lý đạo đức có thể được thực hành một cách trung thực và điều này dựa trên một báo cáo nặc danh.
 • 1. đối tượng bồi thường

  1) Công ty có thể trả tiền bồi thường theo các tiêu chí đặt ra riêng nếu thấy cần thiết cho người báo cáo liên quan đến quản lý đạo đức và tuyên bố tham chiếu liên quan đến bản báo cáo.

  2) Theo kết quả điều tra, việc bồi thường sẽ được thực hiện đối với các trường hợp báo cáo tăng hoặc giảm lợi nhuận của công ty, miễn là nội dung báo cáo được công nhận là đúng sự thật.

 • 2. Tiêu chí bồi thường

  1) Khoản lãi tăng hoặc giảm lỗ được gọi là khoản phải bồi thường.

  2) Nếu lý do trả tiền bồi thường cho cùng một trường hợp bị trùng lặp, thì căn cứ vào một số lượng lớn.

  3) Trong các trường hợp liên quan đến tổn thất, nếu tổn thất xảy ra do nguyên nhân khác với nội dung đã báo cáo thì số tiền tổn thất không được bồi thường.

 • 3. Tính toán số tiền bồi thường

  Số tiền bồi thường là 5% số tiền bồi thường dựa trên sự gia tăng lợi nhuận hoặc giảm lỗ và không được vượt quá 10 triệu KRW.

 • 4. Không bao gồm thanh toán bồi thường

  1)Việc thanh toán sẽ không được thực hiện nếu các chi tiết của báo cáo được phát hiện là không đúng sự thật hoặc nếu khó xác nhận sự thật do thiếu bằng chứng.

  2)Các vấn đề đã được báo cáo, đã được Văn phòng Quản lý Đạo đức và các cơ quan bên ngoài công nhận và đang được điều tra, hoặc các thủ tục kỷ luật đã được tiến hành hoặc hoàn thành.

  3)Các vấn đề được tiết lộ bởi các báo cáo phương tiện truyền thông.

  4)Khi báo cáo là ẩn danh hoặc bút danh, và không biết người báo cáo là ai.

  5)Khi được báo cáo bởi một nhân viên của Văn phòng Quản lý Đạo đức.

  6)Nếu việc bồi thường được coi là không phù hợp do việc cân nhắc bồi thường khác.

top