HYUNDAI WELDING

khã năng quản lý bền vững

Nhân viên phải báo cáo theo Quy tắc Đạo đức Quản lý và Hướng dẫn Thực hành Quản lý Đạo đức, nhưng nếu không được quy định trong văn bản chính hoặc nếu có khả năng xảy ra tranh luận mâu thuẫn để giải thích, hãy hỏi Văn phòng Quản lý Đạo đức và thực hiện theo cách giải thích. Công ty vận hành một hệ thống báo cáo và báo cáo nội bộ thông qua nhiều kênh khác nhau để quản lý đạo đức có thể được thực hành một cách trung thực và điều này dựa trên một báo cáo nặc danh.

 • 1. Cách báo cáo
  E-mail ethics@hyundaiwelding.com
  Điện thoại (ARS) +82-2-6230-6000 (Sau khi nghe thông báo, chọn "Văn phòng Quản lý Đạo đức")
  Văn phòng Quản lý Đạo đức Báo cáo Thư, tầng 17, Tòa nhà WeWork, 507 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul
  Báo cáo chuyến thăm trực tiếp cho nhân viên của Văn phòng Quản lý Đạo đức
 • 2. Nghĩa vụ báo cáo

  1) Người lao động và người lao động có nghĩa vụ báo cáo cho Văn phòng quản lý đạo đức ngay khi họ nhận thức được việc mình hoặc người khác vi phạm các chuẩn mực quản lý đạo đức và hướng dẫn thực hành.

  2) Các cán bộ công nhân viên không nên lạm dụng hệ thống báo cáo nhằm mục đích vu cáo, vu khống người khác.

 • 3. Đảm bảo danh tính

  1) Công ty không bao giờ tiết lộ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của phóng viên, và phóng viên sẽ bảo vệ phóng viên khỏi những bất lợi trong vấn đề nhân sự.

  2) Nếu danh tính của phóng viên bị lộ, Văn phòng Quản lý Đạo đức sẽ điều tra con đường lộ danh tính, và những nhân viên cố tình hoặc sơ suất để lộ danh tính của phóng viên sẽ bị kỷ luật.

top